فرهنگ و گرایش سیاسى سفیانى

روایات ، نشانگر این معناست که سفیانى فرهنگ و آموزش غربى دارد و چه بسا در همانجا نشو و نما کرده باشد. در کتاب غیبت طوسى از بشر بن غالب بصورت مرسل روایت شده است که گفت :
سفیانى در حالیکه رهبرى گروهى را بعهده دارد مانند شخص ‍ نصرانى صلیب برگردن دارد و از سرزمین رومیان روى مى آورد.

در روایت کلمه منتصر آمده اما در اصل باید ((متنصر)) باشد، چنانکه در بحار ج 52 ص 217 آمده است ، یعنى ، مسلمان مسیحى شده . و جمله ((از سرزمین رومیان مى آید)) یعنى کسى که از سرزمین روم (غرب ) به شام مى آید و آنگاه دست به جنبش و قیام مى زند.

 و نیز نشانگر این است که او رهبرى سیاسى غربى ها و یهودیان را بر عهده دارد و با حضرت مهدى (علیه السلام ) که دشمن روم یعنى غربیهاست به نبرد مى پردازد و با ترکان یا هواداران ترکها که بنظر ما روسها هستند وارد جنگ مى شود.

 و سفیانى پایتخت خود را در حوادث زمان ظهور و در پیشاپیش لشکرکشى حضرت مهدى (علیه السلام ) از دمشق به رمله فلسطین منتقل مى سازد همانجائى که طبق روایت ، شورشیان رومى در آنجا فرود مى آیند.
بلکه به طوریکه پیداست ، بعنوان خط مقدم دفاعى بنفع یهودیان و رومى ها وارد پیکار با حضرت مهدى (علیه السلام ) مى شود و روایات ، بطوریکه خواهید دانست درباره شکست او که به شکست یهودیان منتهى خواهد شد سخن مى گوید.
همچنین دلیل دیگر برگرایش وى به غربى ها این است که پس از شکست و کشته شدن او باقیمانده نیروهایش به سوى غرب مى گریزند، آنگاه یاران امام مهدى (علیه السلام ) آنها را بازگردانده و بقتل مى رسانند.
از ابن خلیل ازدى ، روایت شده است که گفت : از ابوجعفر (امام باقر) (علیه السلام ) شنیدم که درباره این آیه شریفه وقتى آنان خشم و عذاب ما را احساس کنند از آن دیار مى گریزند فرار نکنید و باز گردید به سوى آنچه اسراف مى کردید و خانه هایتان . شاید از شما سئوال شود. فرمود:
وقتى قائم قیام کند و سپاهى بسوى بنى امیه به شام گسیل دارد آنان به سوى روم (غرب ) بگریزند رومیان به آنها گویند ما شما را در سرزمین خود راه ندهیم مگر اینکه به آئین مسیحیت درآئید، آنگاه صلیب به گردن خود آویزند و رومیان آنان را به سرزمین خود راه دهند وقتى یاران قائم (علیه السلام ) به قصد نبرد با رومیان ، رویاروى آنان فرود آیند، رومیان از آنها درخواست امان و صلح کنند اما یاران قائم مى گویند:

 امان نمى دهیم تا آنکه افرادى را که از ما نزد شماست به ما برگردانید سپس رومیان آنها را به یاران قائم (علیه السلام ) باز مى گردانند و این است معنى فرموده خداوند: ((فرار نکنید و بازگردید به سوى آنچه اسراف مى کردید و خانه هایتان شاید مورد سئوال واقع شوید)) سپس فرمود: او از آنها درباره گنجها سئوال مى کند.

در حالیکه او بهتر از هر کس از آنها آگاه است آنها مى گویند واى برما که سخت ستمکار بودیم پیوسته این گفتار: حسرت آمیز برزبانشان بود تا آن که ما همه را طعمه شمشیر مرگ و هلاکت ساختیم .
و معنى این جمله که ((هنگامیکه یاران قائم رویاروى آنان قرار مى گیرند، آنها امان مى طلبند)) این است که یاران حضرت ، انبوه نیروهاى خود را در مقابل رومیان گسیل داشته و آنان را تهدید مى کنند و مراد از بنى امیه در این روایت یاران سفیانى است که در دیگر روایات نیز بدان تصریح شده است.

بنظر مى رسد که آنها مشاوران و فرماندهان سپاه اویند که داراى موقعیت سیاسى عمده اى مى باشند از این رو ماجراى آنان تا بدانجا کشیده مى شود که ، حضرت مهدى (علیه السلام ) و یارانش رومیان را، در صورت تسلیم نکردن این افراد، تهدید به کارزار مى نمایند.

/ 0 نظر / 21 بازدید